Ciekawostki

Co To Jest Krajobraz?

Piękny Krajobraz

Krajobraz to pojęcie z którym każdy z nas ma do czynienia, bardzo często używa go na co dzień i określa nim to co widzi lub to co mu się podoba.

Nie każdy z nas jednak zna genezę i pojęcie tego słowa. Ten wieloznaczny termin używany jest przez badaczy, geografów, biologów a także osoby, których praca związana jest z geologią i planowaniem przestrzennym.

Najogólniej oznacza zbiór cech przyrodniczych i antropogenicznych wyróżniających określony teren. Można powiedzieć, że jest to zespół cech tego terenu. Praca wielu osób i setki godzin spędzone na przeprowadzaniu badań, zaowocowały podziałem krajobrazów na kilka podstawowych cech.

Oczywiście każdy kontynent a nawet kraj jest inny, Przez co nie można brać tego podziału zbyt dosłownie, ponieważ uogólnia on wiele cech, które są nieco odmienne w każdym miejscu na świecie.

A więc krajobrazy dzielimy na naturalne i kulturowe. Krajobrazy naturalne to takie, które nie zostały naruszone przez człowieka, występują tam gatunki naturalne, nie zaadaptowane przez człowieka a wszystko to co widzimy stworzyła wyłącznie natura.

Czasem jest on nieco korygowany przez człowieka lecz nie zawiera żadnych elementów przestrzennych które zostały stworzone przez człowieka.

Krajobraz kulturowy jest w całości zmieniony przez człowieka. Rosną tam rośliny które nie występują tam naturalnie, rzeźba terenu jest zmieniona i przystosowana do konkretnych celów. Do krajobrazów kulturowych zalicza się kilka podstawowych rodzajów.

Pierwszy z nich to krajobraz rolniczy, w tym przypadku naturalnie rosnące rośliny, głównie drzewa zostały zastąpione polami uprawnymi, pastwiskami oraz sadami. Kolejny krajobraz to krajobraz przemysłowy, tutaj dominują fabryki, kopalnie i zakłady.

Ostatni krajobraz to krajobraz miejski, który jest nam doskonale znany. Znajdziemy tam blokowiska, wieżowce, dużo dróg, sklepów i centrów handlowych.

Do tego krajobrazu zaliczają się wszystkie większe i mniejsze miasta Polski. Wyróżniamy też krajobraz pierwotny, który wykazuje zdolności do regeneracji, a równowaga biologiczna jest zachowana bez ingerencji człowieka.

Krajobraz zdewastowany natomiast cechuje się bardzo silną urbanizacją, brakiem elementów naturalny oraz bardzo dużą degradacją. Występują również pogórnicze zwane inaczej poeksploatacyjnymi. Dotyczą one zjawisk i procesów górniczych a także elementów które są pozostałościami po tej działalności.

Mogą to być na przykład hałdy ziemi, kratery po kopalniach odkrywkowych, zbiorniki z wodą wypompowaną podczas wydobycia. Po pewnym czasie i z odpowiednią ingerencję człowieka mogą się one stopniowo przekształcić w tereny rekreacyjne, oraz stanowić nowy element krajobrazu.

Bardzo ważne jest jednak aby każdy teren był odpowiednio re kultywowany. Rekultywacja to proces ponownego przywrócenia terenom zniszczonym pierwotnej postaci lub wartości przyrodniczych.

Wyróżniamy trzy typy rekultywacji: rekultywacja gruntów, wód lub jezior. Rekultywacja gruntów jest procesem którego zadaniem jest przywrócenie gruntą wartości użytkowych i przyrodniczych.

Rekultywacja techniczna gruntów polega na właściwym ukształtowaniu rzeźby terenu, poprawienia właściwości fizycznych, odtworzeniu przez pokrycie warstwy skażonej świeżą glebą oraz melioracji.

Biologiczna rekultywacja polega natomiast na utwardzeniu i zaoraniu gleby, odpowiednim nawożeniu oraz wprowadzaniu roślin które tworzą grubą warstwę próchnicy.

Do tego typu działań zalicza się również zalesianie. Rekultywacja wód polega natomiast na zwiększeniu dopływu czystej wody, naklejeniu oraz uregulowaniu biegów rzek.

Przywrócenie wodom pierwotnej funkcji polega również na introdukcji gatunków ryb oraz zooplanktonu. Rekultywacja wód podziemnych polega na oczyszczeniu warstwy przepuszczalnej, izolacji zanieczyszczeń za pomocą specjalnych barier, ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz zmiana sposobu użytkowania.

Rekultywacja jezior to kolejny bardzo istotny proces jeśli chodzi o poprawienie jakości wody w jeziorach zeutrofizowanych.

Metody obejmujące ten proces to likwidacja kolonii sinic, usuwanie materii organicznej nagromadzonej w zbiorniku, dostarczanie powietrza warstwą przy dnie, które mają za zadanie zwiększyć natlenienie wody oraz ograniczyć rozwój fitoplanktonu.

Procesy te to również biomanipulacja i maglowanie. Maglowanie polega na usuwaniu osadów przy dnach za pomocą specjalnych urządzeń, a biomanipulacja natomiast polega na wprowadzaniu do wody gatunków ryb drapieżnych, które zjadają populacje ryb odżywiających się planktonem co zapobiega zakwitą i poprawia warunki tlenowe w jeziorze.

Krajobraz i środowisko to nieodzowny element życia ludzkiego. Rośliny to nie tylko ładna ozdoba ale również łańcuch w ekosystemie. Pamiętajmy o tym i dbajmy o środowisko aby równowaga w przyrodzie mogła być zachowana. Wszelkie odstępstwa szybko odbijają się również na naszym życiu i zdrowiu.

Bez konkretnych zmian szybko może dojść do pogorszenia kondycji naszej planety a co za tym idzie stan zdrowia i życia jej mieszkańców. To dzięki roślinom możemy mieć czyste powietrze, bez którego życie na ziemi byłoby niemożliwe.

Pamiętajmy o tym, segregujmy śmieci, starajmy się być ekologiczni oraz edukujemy innych aby nie niszczyli środowiska. Wszystko to może wpłynąć na jakość życia nas oraz naszych dzieci i bez wątpienia będzie to zmiana na lepsze.